ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

informationข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

  • 27 มิถุนายน 2567
  • 25 ครั้ง

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

---------------------------------------

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน หมวด 2 ข้อ 24 ขอประกาศให้ประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง โดยรายละเอียดปรากฏ ตามระเบียบวาระการประชุมแนบท้ายนี้

ประกาศ วันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ชาตรี เรือนเป็ง

( นายชาตรี เรือนเป็ง )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.

ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

---------------------

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

...............................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

(สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 18 มิถุนายน 2567)


ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

....................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567

4.2 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567

4.3 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อของเดิม) ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านกวน

4.4 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- โครงการขุดลอก ขุดตักวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำเหมืองข้างบ้านครูหม่วย หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหลวง

- โครงการขุดลอก ขุดตักวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำลำเหมือง ลำเหมืองเก๊ายาง หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหลวง

- โครงการขุดลอก ขุดตักวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำลำเหมือง ซอย 6 (วัดห่างลุงโม๊ะ) หมู่ที่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก

4.5 เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเงินสะสม โครงการปรับปรุงรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมถมปรับดินลูกรังและหินคลุก เข้าพื้นที่การเกษตรเชื่อมบ้านสันทรายป่าหนาด ตำบลมะขุนหวาน - หมู่ที่ 4 บ้านป่าจู้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

................................................................................................................- ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

- คำร้องขอเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง


แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: