ข้อมูล อบต.
นายนิรันดร์ หลานคำ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

นายนิรันดร์ หลานคำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

สายตรงนายก

นายวุฒิพงศ์ เอกอมร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง


ตำบลน่าอยู่  เชิดชูศาสนา  การศึกษาทันสมัย  เศรษฐกิจก้าวไกล
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


พันธกิจการพัฒนา

1.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน

3.ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน / ตำบลให้มีความสวยงาม  ความสุขและเป็นตำบลน่าอยู่

4.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน

5.ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6.นำหลักศาสนาและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการพัฒนา

7.พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม , หัตถอุตสาหกรรม และ พืชเศรษฐกิจ

8.ดำเนินการพัฒนา  โดยการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอ , จังหวัด และระดับประเทศ

9.บูรณาการบริการสู่ประชาชน เพื่อความพึงพอใจของประชาชน

10.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรม  ประเพณี

11.ส่งเสริมอาชีพ  รายได้  แก่ประชาชนทุกกลุ่ม

12.ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ  อนามัย  และสิ่งแวดล้อม

13.ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ประชาชนทุกกลุ่ม

14.ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ  โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียน  การสอน

นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน

2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน,การคมนาคมขนส่ง ให้ได้มาตรฐาน

3.พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

4.ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น

5.ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.เป็นตำบลน่าอยู่ และมีชุมชนที่เข้มแข็ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 tset 9

แชร์ให้เพื่อน: