เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ตำบลน่าอยู่  เชิดชูศาสนา  การศึกษาทันสมัย  เศรษฐกิจก้าวไกล   ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธกิจการพัฒนา
1.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน
3.ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน / ตำบลให้มีความสวยงาม  ความสุขและเป็นตำบลน่าอยู่
4.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน
5.ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6.นำหลักศาสนาและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการพัฒนา
7.พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม , หัตถอุตสาหกรรม และ พืชเศรษฐกิจ
8.ดำเนินการพัฒนา  โดยการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายในระดับอำเภอ , จังหวัด และระดับประเทศ
9.บูรณาการบริการสู่ประชาชน เพื่อความพึงพอใจของประชาชน
10.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรม  ประเพณี
11.ส่งเสริมอาชีพ  รายได้  แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
12.ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ  อนามัย  และสิ่งแวดล้อม
13.ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
14.ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ  โดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการเรียน  การสอน

นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
1.บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืน
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน,การคมนาคมขนส่ง ให้ได้มาตรฐาน
3.พัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
4.ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
5.ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.เป็นตำบลน่าอยู่ และมีชุมชนที่เข้มแข็ง 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550