เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง

1. สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีที่ทำการอบต. ตั้งอยู่หมู่ที่ 34/1  หมู่  2 บ้านมะขามหลวง อำเภอสันป่า-ตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง มีระยะห่างประมาณจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตองประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 22 กิโลเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม
ทิศใต้   ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต้อม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลยุหว่า

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีเขตการปกครองและรับผิดชอบทั้งหมด 7 หมู่บ้าน มีพื้นที่โดยประมาณ 8.7  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ   5,500 ไร่

ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ สภาพพื้นดินที่ทำกินทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตรกรรม

ภูมิอากาศ
ตำบลมะขามหลวงมีสภาพอากาศทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ  โดยฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม – มกราคม ลักษณะอากาศ มีฝนตกชุกในช่วงแรกและมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 10 - 15 องศาเซลเซียส   ส่วนฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ลักษณะอากาศ ค่อนข้างร้อนอบอ้าว และบางครั้งมีพายุฝนตกหนัก  อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดู  ประมาณ 30 – 40 องศาเซลเซียส และมีฤดูฝนที่เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ลักษณะอากาศ มีฝนตกชุกตลอดช่วงฤดูฝน และตกชุกมาก ช่วงปลายเดือนตุลาคม  มีอากาศเย็นสบาย - หนาวเย็นมาก อุณหภูมิ เฉลี่ย 19 – 25 องศาเซลเซียส

เขตการปกครองและบริหาร
จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง มีจำนวนเต็มทั้งหมด 7 หมู่บ้านได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านกวน
หมู่ที่ 2 บ้านมะขามหลวง
หมู่ที่ 3 บ้านสันคะยอม
หมู่ที่ 4 บ้านป่าจู้
หมู่ที่ 6 บ้านต้นแก้ว
หมู่ที่ 7 บ้านร่องน้ำ
หมู่ที่ 9 บ้านดงขี้เหล็ก

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งฟ้าบด
หมู่ที่ 8 บ้านแท่นทองข่วงมื่น

จำนวนหลังคาเรือน ครัวเรือนและประชากรในตำบล

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

 

จำนวนประชากร

 

 

 

 

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

บ้านกวน

273

328

357

685

2

บ้านมะขามหลวง

443

513

588

1,101

3

บ้านสันคะยอม

270

304

339

643

4

บ้านป่าจู้

235

305

342

647

6

บ้านต้นแก้ว

341

409

460

869

7

บ้านร่องน้ำ

222

263

251

514

9

บ้านดงขี้เหล็ก

220

255

326

581

 

รวม

2,004

2,377

2,663

5,040

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ

- ด้านการเกษตรกรรม อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในตำบลมะขามหลวงคือทำการเกษตร เช่น การทำนา  ทำไร่  และเลี้ยงสัตว์ 
- ด้านอุตสาหกรรม จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น โรงงานทำผักดอง 
- อื่นๆ เช่น อาชีพรับจ้าง  อาชีพค้าขาย

3. สภาพทางสังคม
การศึกษา
ภายในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวงมีสถานศึกษาในระดับต่างได้แก่
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านกวน
2.โรงเรียนบ้านร่องน้ำ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ได้แก่
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมะขามหลวง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน  3  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด มีจำนวน  8  แห่ง
1. วัดควรนิมิต
2. วัดอุโบสถ
3. วัดมะขามหลวง
4. วัดสันคะยอม
5. วัดป่าจู้
6. วัดต้นแก้ว
7. วัดทุ่งปุย
8. วัดมงคล

ศิลปวัฒนธรรม
- ขนบธรรมเนียมและงานประเพณีประจำปีได้แก่
1. ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่
2. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล มีจำนวนทั้งหมด 1 แห่ง ได้แก่ สถานีอนามัยบ้านมะขามหลวง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านมะขามหลวง มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ จำนวน 4 คน  และลูกจ้างชั่วคราว  1  คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ มีจำนวน - แห่ง
- สถานีดับเพลิง มีจำนวน - แห่ง
- ศูนย์ป้องกันภัย มีจำนวน  1 แห่ง

4. การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมในเขตพื้นที่ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง  จะมีถนนสายหลักอยู่  2  เส้นทาง  คือเส้นทางด้านตะวันตก  และเส้นทางด้านตะวันออก  ซึ่งทั้งสองด้านมีถนนติดต่อได้สะดวก  โดยด้านตะวันตกจะติดกับถนนสาย  เชียงใหม่ – ฮอด  ไปตลอดแนว  สำหรับด้านตะวันออก  จะมีถนนลาดยาง  รพช. สายบ้านไร่ – ทรายมูล  ผ่านโดยตลอด  แต่ละหมู่บ้านอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนัก  มีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกหมู่บ้านทำให้การคมนาคมเป็นไปด้วยความสะดวก
 ถนน  คสม. 24   สาย ยาว 17  กิโลเมตร
 ถนน  ลาดยาง 2 สาย ยาว 7.5 กิโลเมตร
 ถนน ลูกรัง  17 สาย ยาว 12 กิโลเมตร

โทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต - แห่ง
- บริการโทรศัพท์สาธารณะมีจำนวนทั้งหมด   แห่ง
- เสาทวนสัญญาณมือถือ (true move)

การไฟฟ้า
ประชาชนภายในเขตการรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน โดยมีอัตราการใช้ไฟฟ้า ร้อยละ  97    
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550