เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างอบต.
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
หน่วยงานในพื้นที่
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 
นายพัตร์ ญาณะศรี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
นายหิรัญ อ้ายน้อย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
นายณรงค์ สุดาเดช
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
นายตา กุณกูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 1
นาย จรินทร์ ชัยวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 2
นายสุรชัย จันต๊ะก๋อง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 2
นายคำ ป้อมแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 3
นายช่วย วงอุทัย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 4
นายสมศักดิ์ แก้วศิริ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 6
นายคำ หมูคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 7
นางอำพาวรรณ วังคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 7
นายปัน บุญทาคำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 9
นายชาตรี เรือนเป็ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง หมู่ที่ 9

  
 
Copyright © 2007-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550