เชิญชวนร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง
โครงสร้างอบต.
› รายนามคณะผู้บริหาร
› รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
› สำนักปลัด
› กองคลัง
› กองช่าง
› กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
อำนาจและหน้าที่ของอบต.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
หน่วยงานในพื้นที่
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง
สถิติรายได้
ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม,แบบคำร้อง
› เอกสารสำนักปลัด
› เอกสารกองคลัง
› เอกสารกองช่าง
› เอกสารกองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.มะขามหลวง
› แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
› แผนพัฒนาสี่ปี
› ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ
› รายงานทางการเงิน
› แผนการดำเนินงาน
› รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
› รายงานการประชุมสภา
› แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
› ประกาศสอบราคา
› สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
› แผนอัตรากำลัง3ปี
   
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามหลวง
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
   
 

 

 
 แผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน <27/06/60>

1. นางมาลี แสนใจหล้า

ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น
(หลากหลายชนิด)

บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2

2. นางเข็มทอง มาลีเดช

ภูมิปัญาด้านผ้าทอพื้นเมือง

บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2

3. นางพัชรา เรืองสวัสดิ์

ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น
(น้ำพริกตาแดง)

บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2

4. นางวันดี  ชุ่มเปิ๊บ

ภูมิปัญญาด้านนวดแผนไทย
(รักษาไรค)

บ้านมะขามหลวง หมู่ที่ 2

5. นางเขียว ศรีนวล

ภูมิปัญญาด้าน
ศิลปะวัฒนธรรม (เครื่องบายศรีฯ)

บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 3

6. นางอุไร เป็งติ๊บ

ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น
(แอ็บถั่วเน่า)

บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 3

7. นายเจริญ เป็งแดง

ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม
(งานจักรสาน/ตุงล้านนา)

บ้านป่าจู้ หมู่ที่ 4

8. นางแก้ว อินทะจักร

ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น
(แอ็บถั่วเน่า)

บ้านป่าจู้ หมู่ที่ 4

9. นางเขียว ตุ่นโนจา

ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นเมือง/ท้องถิ่น
(แอ็บถั่วเน่า)

บ้านป่าจู้ หมู่ที่ 4

10. ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม (เครื่องบายศรี)

บ้านป่าจู้ หมู่ที่ 4

11. นายอินทร ตันผัด

ภูมิปัญญาด้านรักษาโรค
บ้านต้นแก้ว หมู่ที่
6

12. นางสายพิณ ศรีวิชัย

ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม
(ตุ๊กตาไทย)

บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 9

 
16_288_13_115_2558-06-08 08-11-39_0131.jpg (208 KB.) 
 
Copyright © 2007-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง - http://www.makamloung.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 25 เมษายน พ.ศ. 2550