หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๕๐-๐๑๗ ณ สายเลียบลำน้ำแม่กุ้ง บ้านต้นแก้ว-สะพานลำเหมืองท่ากาน หมู่ที่ ๖ บ้านต้นแก้ว ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 Mar 2024
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. ๑๕๐-๐๑๖ ณ สายเลียบลำเหมืองขวาง บ้านต้นแก้ว-ท่าฉำฉา หมู่ที่ ๖ บ้านต้นแก้ว ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 Mar 2024
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคันลำเหมืองดง (ต่อของเดิม) หมู่ที่ ๗ บ้านร่องน้ำ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Feb 2024
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือน มกราคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 Dec 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือน มกราคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Dec 2023
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือน มกราคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 Dec 2023
จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เดือน มกราคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๗) 20 Nov 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 Jun 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 May 2023
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 09 May 2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ส่วนกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 Mar 2023
ซื้อสื่อวัสดุ/อุปกรณ์การศึกษา ตามโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สาระการเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 Mar 2023
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 Mar 2023
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน มกราคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน มกราคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน มกราคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Dec 2022
จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน มกราคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) 01 Dec 2022
จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบและคำนวณโครงสร้างพร้อมรับรองแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 Aug 2022
จ้างเหมาออกแบบและคำนวณโครงสร้างพร้อมรับรองแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ 01 Jul 2022
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 Jun 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านกวน หมู่ที่ ๑ บ้านกวน เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 May 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านกวน หมู่ที่ ๑ บ้านกวน เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Apr 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านกวน หมู่ที่ ๑ บ้านกวน เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 Apr 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านกวน หมู่ที่ ๑ บ้านกวน เชื่อม หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 30 Mar 2022
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Jan 2022
จ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนท้องถิ่นหมายเลข (ชม.ถ.๑๕๐-๐๐๓) ถนนสาย ๕ แยก หมู่ที่ ๔ บ้านป่าจู้ เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 21 Jan 2022
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jan 2022
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 Jan 2022
จ้างเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายบ้านกวน - สันคะยอม รหัสสายทาง ชม.ถ. ๑๕๐ - ๐๑ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 Dec 2021
จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕) 23 Dec 2021
จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบและคำนวณโครงสร้างพร้อมรับรองแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 Nov 2021
เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนสายบ้านกวน-สันคะยอม รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕๐-๐๑ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 25 Nov 2021
เสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ถนนท้องถิ่นหมายเลข (ชม.ถ.๑๕๐-๐๐๓) ถนนสาย ๕ แยก หมู่ที่ ๔ บ้านป่าจู้ เชื่อมหมู่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 25 Nov 2021
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕๐-๐๐๓ จากสายบ้านสันคะยอม ถึงสาย บ้านป่าจู้ บ้านป่าจู้ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 22 Nov 2021
จ้างเหมาออกแบบและคำนวณโครงสร้างพร้อมรับรองแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๔ โครงการ 09 Nov 2021
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕๐-๐๐๓ จากสายบ้านสันคะยอม ถึงสาย บ้านป่าจู้ บ้านป่าจู้ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 18 Oct 2021
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕๐-๐๐๙ จากสายบ้านต้นแก้ว ถึงสายบ้านดงขี้เหล็ก บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลมะขามหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 18 Oct 2021
จ้างเหมาปรับปรุงไหล่ทางด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๗ บ้านร่องน้ำ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Sep 2021
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 Sep 2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 Sep 2021
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕๐-๐๐๙ จากสายบ้านต้นแก้ว ถึงสายบ้านดงขี้เหล็ก บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลมะขามหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 08 Sep 2021
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕๐-๐๐๙ จากสายบ้านต้นแก้ว ถึงสายบ้านดงขี้เหล็ก บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลมะขามหลวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๓๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 02 Sep 2021
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชม.ถ.๑๕๐-๐๐๓ จากสายบ้านสันคะยอม ถึงสาย บ้านป่าจู้ บ้านป่าจู้ หมู่ที่ ๔ ตำบลมะขามหลวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 02 Sep 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนเรียบหนองน้ำพุทธรักษาเชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 Jun 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนเรียบหนองน้ำพุทธรักษาเชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 May 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนเรียบหนองน้ำพุทธรักษาเชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 May 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนเรียบหนองน้ำพุทธรักษาเชื่อมคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 17 May 2021
จ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ณ หมู่ที่ ๑ บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2021
จ้างปรับปรุงพื้นเดิมทางด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ณ หมู่ที่ ๒ บ้านมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2021
จ้างปรับปรุงพื้นเดิมทางด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย ณ หมู่ที่ ๑ บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 May 2021
จ้างออกแบบจ้างเหมาออกแบบและคำนวณโครงสร้างพร้อมรับรองแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Mar 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ (หลังเก่า) เป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ณ อาคารเก็บพัสดุ (หลังเก่า) องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Mar 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ (หลังเก่า) เป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ณ อาคารเก็บพัสดุ (หลังเก่า) องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ (หลังเก่า) เป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ณ อาคารเก็บพัสดุ (หลังเก่า) องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 Feb 2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ (หลังเก่า) เป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ณ อาคารเก็บพัสดุ (หลังเก่า) องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 Feb 2021
จ้างเหมาออกแบบและคำนวณโครงสร้างพร้อมรับรองแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๑๑ โครงการ 27 Jan 2021
ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุ (หลังเก่า) เป็นอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ณ อาคารเก็บพัสดุ (หลังเก่า) องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 26 Jan 2021
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jan 2021
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 Jan 2021
จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 05 Jan 2021
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ บ้านกวน ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2020
จ้างเสริมไหล่ทางด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายบ้านป่าจู้ - หนองอึ่ง หมู่ที่ ๔ บ้านป่าจู้ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 Sep 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ณ ถนนสายบ้านร่องน้ำเชื่อมตำบลมะขุนหวาน (สายหลัก) หมู่ที่ ๗ บ้านร่องน้ำ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 Aug 2020
จ้างออกแบบและคำนวณโครงสร้างพร้อมรับรองแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๑๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 Aug 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ณ ถนนสายบ้านร่องน้ำเชื่อมตำบลมะขุนหวาน (สายหลัก) หมู่ที่ ๗ บ้านร่องน้ำ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jul 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ณ ถนนสายบ้านร่องน้ำเชื่อมตำบลมะขุนหวาน (สายหลัก) หมู่ที่ ๗ บ้านร่องน้ำ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 Jul 2020
ปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วยการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) ณ ถนนสายบ้านร่องน้ำเชื่อมตำบลมะขุนหวาน (สายหลัก) หมู่ที่ ๗ บ้านร่องน้ำ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 10 Jul 2020
จ้างเหมาออกแบบและคำนวณโครงสร้างพร้อมรับรองแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๑๕ โครงการ 10 Jul 2020
จ้างออกแบบและคำนวณโครงสร้าง พร้อมรับรองแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ 13 May 2020
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 Apr 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๕๐-๐๑ สายทางบ้านกวน-บ้านสันคะยอม หมู่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๕๐-๐๑ สายทางบ้านกวน-บ้านสันคะยอม หมู่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 Mar 2020
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลมะขามหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 Mar 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๕๐-๐๑ สายทางบ้านกวน-บ้านสันคะยอม หมู่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๕๐-๐๑ สายทางบ้านกวน-บ้านสันคะยอม หมู่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 Feb 2020
เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๑๕๐-๐๑ สายทางบ้านกวน-บ้านสันคะยอม หมู่ที่ ๓ บ้านสันคะยอม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 06 Feb 2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายบ้านมะขามหลวง-บ้านสันจิกุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 Dec 2019
จ้างออกแบบและคำนวณโครงสร้างพร้อมรับรองแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๙ โครงการ 17 Dec 2019